Regulamin i zasady konkursu dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych

International Academic Competitions

Rok szkolny 2022/2023

1. Zasady konkursów przedmiotowych

Głównym celem IAC jest umożliwienie uczniom uczestnictwa w konkursach naukowych. Zwiększa to ich motywację do zdobywania wiedzy i rozwoju, stanowi docenienie pracowitości i systematyczności, a także łączy osoby dzielące pasję do nauki.

2. Postanowienia ogólnie

IAC organizuje na całym świecie konkursy wiedzy dla drużyn i osób indywidualnych. W konkursach mogą brać udział uczniowie klas od 5-tej do 12-tej (w zależności od systemu edukacji w danym kraju). Konkursy dotyczą dziedzin takich jak: historia, geografia, nauki przyrodnicze i nauki polityczne. W Polsce w zawodach uczestniczyć mogą uczniowie klas od 5-tej do 8-smej. Poszczególne rywalizacje odbywają się w języku polskim w następujących dziedzinach: historia, geografia i nauki przyrodnicze.

3. Organizacja Konkursów

Zawody organizowane są przez International Academic Competitions INC VT 05401, z siedzibą przy 15 Lafayette Place w Burlington. Dyrektorami Wykonawczymi IAC są David (david@iacompetitions.com) i Nolwenn Madden (Nolwenn@iacompetitions.com). Za organizację konkursów w Polsce odpowiada Jay Wickliff, Dyrektor ds. Planowania Strategicznego ( jay@iacompetitions.com, tel. 1-860-965-7021). Osobą odpowiedzialną za zawody w Polsce jest także Natalia Stasik (natalia@iacompetitions.com). Zaproszenia do uczestnictwa w konkursach wysyłane są do szkół. Pierwszy etap odbywa się on-line, a rejestracja jest darmowa.

4. Zasady doboru uczestników

Do zawodów dopuszczeni są wszyscy uczniowie z klas 5-8 szkoły podstawowej. Za dobór pytań na pierwszym etapie zawodów odpowiedzialny jest organizator. Minimalny wynik wymagany do uczestnictwa w kolejnym etapie zawodów ustalany jest po każdym kolejnym etapie i może różnić się w zależności od grupy wiekowej. Kolejne rundy odbywają się z użyciem tzw. “brzęczków” (z ang. buzzers), a kryteria uczestnictwa w zawodach finałowych są obiektywne i zależne od sumy uzyskanych punktów.

5. Zasady uczestnictwa w konkursie

Do uczestnictwa w zawodach dopuszczeni są wszyscy uczniowie z klas 5-8, który następnie podzieleni zostają na poszczególne grupy wiekowe. Udział w pierwszym etapie, przeprowadzonym przez internet, jest darmowy. Uczestnicy, którzy uzyskali wymagany wynik punktowy dopuszczeni są do rejestracji do kolejnego etapu zawodów. Mogą wziąć w nim udział w dowolnym mieście organizującym dany etap. Uczeń uzyskuje kwalifikacje do etapu finałowego w przypadku uzyskania wyniku w górnej połowie wyników tego etapu. Podobnie jeśli chodzi o etap finałowy; uzyskanie wyniku w górnej połowie wyników tego etapu oznacza kwalifikację do zawodów międzykrajowych.

6. Wymagania stojące przed uczestnikami

W etapie kwalifikacyjnym (online) uczniowie odpowiadają na pytania w formacie testu zawierającego pytania wielokrotnego wyboru. W przypadku zawodów regionalnych i centralnych, odpowiedzi udzielane są na krótkie pytania, a obydwa etapy odbywają się przy udziale tzw. “buzzerów”. W każdym etapie uczniowie uczestniczą osobiście albo w dedykowanych wirtualnych pokojach (w etapie kwalifikacyjnym). Pytania testowe zaczynają się od wprowadzenia długiego na jeden paragraf, a następnie w bardziej szczegółowy sposób formułują problem konieczny do rozwiązania. Na ich podstawie uczestnicy muszą odpowiedzieć na zadane pytanie.

7. Dostęp dla osób postronnych i reguły COVID-19

W przypadku zawodów regionalnych i centralnych możliwa jest obecność osób trzecich (rodziców i nauczycieli), co jest jednak zależne o reguł COVID-owych w danym regionie. Obowiązują zasady wprowadzone przez władze państwowe oraz IAC. Reguły IAC prezentują się następująco:

Każdy uczestnik musi posiadać założoną maseczkę. Reguła ta obowiązuje do odwołania. Dodatkowo, każda osoba uczestnicząca w zawodach, także jako osoba wspierająca, zobowiązana jest do zasłaniania ust oraz nosa. W przypadku organizatorów wymagane jest posiadanie ważnego certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie przeciwko COVID-19. W przypadku uczestników oraz osób wspierających wymagane jest przedstawianie wspomnianego powyżej certfikatu lub też negatywnego wyniku testu PCR, który wykonany został nie wcześniej niż 72h przed startem zawodów.

8. Odwołania

Pytania i odpowiedzi w formacie “buzzer” są obiektywne, niemniej jednak możliwe jest złożenie odwołania przez uczestnika konkursu. Tego typu ruch możliwy jest po każdym pytaniu, jeszcze przed zadaniem kolejnego. Jury zawodów rozpatrzy każdą apelację w momencie jej złożenia. W przypadku odrzucenia apelacji, uczestnik ma prawo powtórzyć procedurę po zakończeniu rundy do dyrektora turnieju lub nadzorcy turnieju wyznaczonego przez organizatora. Jeśli odwołanie zostanie uznane za zasadne, uczestnik otrzyma punkt, tak jakby odpowiedział na dane pytanie w poprawny sposób. Co istotne, pozytywne odwołanie nie oznacza odebrania punktów osobom, które odpowiedziały na pytanie w trakcie danej rundy.

Przykłady:

a) Wśród odpowiedzi występuje odpowiedź “Henryk VII”, podczas gdy prawidłowa odpowiedź brzmi “Henryk VIII”, a takowa nie występuje. Udzielenie odpowiedzi “Henryk VII” skutkuje możliwością złożenia pozytywnej apelacji.
b) występowanie synonimów – odpowiedź taka jak “Karol I” albo “Karol Wielki”
c) brak precyzji w odpowiedzi – np. Występowanie jedynie nazwiska “Adams”, bez imienia, co może skutkować wieloma możliwościami odpowiedzi

9. Etap szkolny

Zawody szkolne, tzw. “Etap kwalifikacyjny” odbywa się online. Rejestracja do wspomnianego etapu odbywa się poprzez nauczycieli przez dedykowaną stronę rejestracyjną, która dostępna jest z poziomu głównej strony IAC Polska. Zawody kwalifikacyjne odbędą się w jednej z trzech dziedzin: historii, nauk przyrodniczych oraz geografii. Etap internetowy Konkursu Historycznego Bee składa się z 50 pytań testowych, gdzie poprawną jest tylko jedna z czterech wymienionych. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu OREK to 60 minut. Etap internetowy Konkursu Przyrodniczego i Geograficznego składa się ze 100 pytań wielokrotnego wyboru, a czas przeznaczony na jego rozwiązanie to 120 minut. Uczniowie mogą wystartować w konkursie z jednej, dwóch lub trzech wymienionych dziedzin. Po zakończeniu etapu IAC ustali próg kwalifikacyjny do zawodów regionalnych obowiązujący w danym kraju. Uczniowie, którzy uzyskają wynik wyższy od wymaganego uzyskają kwalifikację do kolejnego etapu.

10. Etap regionalny

Uczestnik, który uzyskał kwalifikację do tego etapu może zarejestrować się do niego bez pomocy nauczyciela. W przypadku uzyskania kwalifikacji w więcej niż jednej z dziedzin, dany uczestnik może wziąć udział we wszystkich lub w wybranych przez siebie dziedzinach.

Zawody regionalne odbywają się w kilku etapach. Każdy zawodnik weźmie udział w przynajmniej trzech “mini-etapach”. Na początku zawodów regionalnych uczestnicy zostaną podzieleni na poszczególne grupy wiekowe. Następnie, w sposób losowy zostaną oni podzieleni na 8-osobowe podgrupy, pośród których toczyć będzie się rywalizacja. Po każdym “mini-etapie” nastąpi ponowny losowy przydział do kolejnych 8-osobowych grup, wśród których uczestnicy rywalizować będą między sobą. Na sam koniec procedura zostanie powtórzona, a rozegrany trzeci “mini-etap” będzie ostatnim tego typu. Po jego zakończeniu punkty uzyskane przez uczniów w danej kategorii wiekowej zostaną zsumowane i na ich podstawie ułożony zostanie ranking uczestników.

Punkty przydzielane będą w następujący sposób:

Poprawna odpowiedź na zadane pytanie oznacza uzyskanie jednego punktu. W przypadku odpowiedzi błędnej, uczestnikowi zostanie odebrany punkt. W momencie uzyskania 8 punktów uczestnik kończy udział w danym mini-etapie. Otrzyma on za to punkty bonusowe, które wraz ze zdobytymi 8-ma punktami uwzględnione zostaną przy tworzeniu rankingu.

W rundzie finałowej uczestnik, który jako pierwszy zdobędzie 8 punktów uznawany jest za zwycięzcę. Kończy się jego udział w danym etapie, a kolejni uczniowie rywalizują aż kolejnych dwóch nie uzyska 8-mu punktów. W przypadku, gdyby na koniec 3 “mini-etapu” żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej liczby punktów, ranking uczestników stworzony zostanie na podstawie zdobytych już oczek. Jeśli więcej niż jeden uczeń uzyska taką samą liczbę punktów zorganizowana zostanie dogrywka, która trwać będzie aż do momentu wyłonienia zwycięzcy i zdobywców drugiego oraz trzeciego miejsca.

11. Etap centralny (ogólnokrajowy)

Uczestnik, który uzyskał kwalifikację do tego etapu może zarejestrować się do niego bez pomocy nauczyciela. W przypadku uzyskania kwalifikacji w więcej niż jednej z dziedzin, dany uczestnik może wziąć udział we wszystkich lub w wybranych przez siebie dziedzinach.

Zawody centralne odbywają się w kilku etapach. Każdy zawodnik weźmie udział w przynajmniej trzech “mini-etapach”. Na początku zawodów regionalnych uczestnicy zostaną podzieleni na poszczególne grupy wiekowe. Następnie, w sposób losowy zostaną oni podzieleni na 8-osobowe podgrupy, pośród których toczyć będzie się rywalizacja. Po każdym “mini-etapie” nastąpi ponowny losowy przydział do kolejnych 8-osobowych grup, wśród których uczestnicy rywalizować będą między sobą. Na sam koniec procedura zostanie powtórzona, a rozegrany trzeci “mini-etap” będzie ostatnim tego typu. Po jego zakończeniu punkty uzyskane przez uczniów w danej kategorii wiekowej zostaną zsumowane i na ich podstawie ułożony zostanie ranking uczestników.

Punkty przydzielane będą w następujący sposób:

Poprawna odpowiedź na zadane pytanie oznacza uzyskanie jednego punktu. W przypadku odpowiedzi błędnej, uczestnikowi zostanie odebrany punkt. W momencie uzyskania 8 punktów uczestnik kończy udział w danym mini-etapie. Otrzyma on za to punkty bonusowe, które wraz ze zdobytymi 8-ma punktami uwzględnione zostaną przy tworzeniu rankingu.

W rundzie finałowej uczestnik, który jako pierwszy zdobędzie 8 punktów uznawany jest za zwycięzcę etapu centralnego. Zawody trwać będą aż do wyłonienia zdobywców drugiego oraz trzeciego miejsca.

12. Etap międzynarodowy (ogólnokrajowy)

Student, który uzyskał kwalifikację do etapu międzynarodowego z więcej niż jednego przedmiotu może wziąć udział albo w konkursie historycznym odbywającym się na Uniwersytecie w Princenton (New Jersey) albo w konkursie geograficznym odbywającym się na Uniwersytecie w Burlingont (Vermont) w Stanach Zjednoczonych.

Etap międzynarodowy trwa tydzień i składają się na niego mini-etapy podobne do tych z etapów regionalnych i centralnych a także praca w grupie, której celem jest promowanie współpracy i szerzenie wiedzy wśród uczestników. Szczegółowe zasady i warunki etapu międzynarodowego, który odbędzie się w nadchodzącym roku są w trakcie opracowywania.

13. Dane osobowe

Organizator rości prawo do kolekcjonowania i przechowywania następujących danych:

 • Imię i Nazwisko uczestnika
 • Podany przez niego adres e mail
 • Klasa (poziom) edukacji
 • Nazwa szkoły uczestnika
 • Wynik, który uzyskał dany uczestnik na poszczególnym etapie
 • Miejsce, które zdobył dany uczestnik na poszczególnym etapie zawodów
 • Imię i Nazwisko nauczyciela, który zarejestrował danego uczestnika
 • Podany przez nauczyciela jego adres e-mail
 • Imię i nazwisko rodzica (w przypadku rejestracji przez rodzica)
 • Podany przez rodzica adres e-mail

IAC nie będzie wykorzystywać danych uczestników do celów innych niż związanych z organizacją konkursu. Dane są strzeżone i bezpieczne, bez możliwości dalszej ich sprzedaży/przekazania do osób trzecich.

14. Postanowienia końcowe

 • Uczniowie, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają od organizatorów nagrody
 • W przypadku stwierdzenia oszustwa organizator rości sobie prawo do dyskwalifikacji danego uczestnika. Odwołanie od dyskwalifikacji wymaga wniesienia apelacji do Davida Maddena, CEO IAC.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie dojazdu na zawody oraz powrotu z zawodów spoczywa na rodzicach danego uczestnika
 • Pytania oraz materiały konkursowe objęte są klauzulą poufności, bez możliwości wcześniejszego dostępu do nich przez żadną ze stron (poza organizatorem)
 • IAC będzie honorować wszystkie rządowe postanowienia dotyczące COVID-19. Dodatkowo, organizator rości sobie prawo do zaostrzenia wymagań związanych z bezpieczeństwem uczestników.